Sumiati, Triyani, Eem Masaenah, and Khamim Nasrudin Mustofa. 2021. “FORMULASI OBAT KUMUR HERBAL EKSTRAK ETANOL KULIT NANAS (Ananas Comosus (L.) Merr.) SEBAGAI ANTIBAKTERI Streptococcus Sanguinis PENYEBAB PLAK GIGI”. Jurnal Farmamedika (Pharmamedika Journal) 6 (1), 15-23. https://doi.org/10.47219/ath.v6i1.112.